لذت یک همکاری مشترک

تیم الف پرینت تمامی مراحل مشاوره، طراحی، چاپ و نظارت بر چاپ را بصورت حرفه ای با مشاوران و طراحانی کارآمد به انجام میرساند و لازمه آن، دریافت اطلاعات دقیق از کاری است که شما نیاز به اجرای آن دارید. در فرم زیر، موارد پایه سفارش خود را ثبت تا بررسی و بهترین روش تولید و قیمت به شما ارایه گردد. این اطلاعات بصورت کاملن محرمانه نزد الف پرینت باقی مانده و تنها بابت راهنمایی یا انجام هرچه بهتر سفارش تولید میباشد.

null

درخواست خود را برای دریافت مشاوره وارد نمائید.

با وارد کردن درخواست خود میتوانید حداقل موارد اولیه را برای مراحل طراحی، چاپ و پیش تولید در اختیار کارشناسان الف پرینت قرار دهید تا بررسی گردد. در اولین فرصت، با شما در مورد روند اجرای کار و ارائه مشاره تماس حاصل خواهد شد.
  • مشخصات درخواست کننده

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .